TRAJECT

1. Aanstelling bemiddelaar

De partijen in conflict belissen samen om een erkende bemiddelaar aan te stellen. Deze beslissingen kan men zowel nemen met als zonder hun advocaten.
Er kan een bemiddelaar aangesteld worden vooraleer men naar de rechtbank stapt OF de bemiddelaar wordt door de rechtbank aangesteld indien de partijen al een procedure waren gestart.

2. Kennismakingsgesprek

In dit eerste, vrijblijvend, gesprek wordt er gepolst naar de situatie vanuit de verschillende invalshoeken. Hierna worden de verschillende opties om tot een oplossing te komen besproken, alsook mijn werkwijze en het verdere verloop van het bemiddelingstraject.
Indien elke partij bereid is om samen te werken en voor bemiddeling te kiezen, wordt het bemiddelingsprotocol ondertekend.
In dit protocol worden onder andere het vertrouwelijke karakter, de communicatieregels, de kosten, ... toegelicht en het dient door alle partijen ondertekend te worden.

 

3. Verkenning

 

In deze fase is het belangrijk dat elke partij de ruimte krijgt om zijn standpunt uit de doeken te doen en toe te lichten. We luisteren naar elkaars belangen, noden en wensen. Op deze manier wordt het conflict in kaart gebracht.

4. Onderhandeling

Hier gaan we dieper in op de drijfveren en belangen van iedere partij. Vandaaruit gaan we mogelijke opties van oplossingen genereren om de te weerhouden opties verder uit te werken tot de partijen een oplossing hebben gevonden.

5. Overeenkomst

Het uiteindelijke doel is het komen tot een overeenkomst waarin beide partijen zich kunnen vinden.  Daarna wordt het ondertekend en gaat de overeenkomst naar de rechtbank om te homologeren.

Neem vrijblijvend contact op

Beverenstraat 42, 8540 Deerlijk
thomas.deman@gmail.com

0489/70.94.33

© 2023 by Thomas Deman